Metodik vid KBT/KPT Kognitiva psykoterapins syfte är att åstadkomma en förändring hos patienten. Den terapeutiska alliansen och relationen mellan patient och terapeut erbjuder ”en trygg bas” under behandlingsarbetet, en viktig ingrediens inom kognitiv psykoterapi. Tillsammans med patienten gör terapeuten en kontinuerlig konceptualisering av patientens problematik under hela terapiprocessen för att begripliggöra patientens symtom och bakomvarande problem

(Kognitivt konceptualiseringsdiagram; J. Beck 1995).

Genom konceptualisering identifierar man patientens automatiska tankar och tillhörande livsregler och grundantaganden. Under de första inledande sessionerna söker man svar på enkla frågor som: Vem är patienten? Vad har hänt? Vad kan man göra nu? Inom KPT är det särskilt viktigt att terapin fortskrider med ett kollaborativt arbetssätt. Tillsammans med patienten bestämmer terapeuten målsättningen med terapin och undersöker alternativ till dysfunktionella tankar, känslor och beteenden Grundantaganden kan man kategorisera i två grupper, de som bekräftar patientens upplevelse av att vara hjälplös eller inte vara värd att älskas. Under terapins gång kartläggs grundantaganden och terapeuten letar efter centralt återkommande teman i patientens automatiska tankar, övertygelser och scheman. Emotionellt laddade automatiska tankar kan leda till upptäckt av grundantaganden. Metoden är strukturerad och målinriktad och kännetecknas av att terapeuten guidar patienten att uppmärksamma tankeförvrängningar. Målen för terapin skall vara tydliga och mätbara och de bör representera de problem som patienten behöver hjälp med. Problemområden kan brytas ned till delmål. Patienten behöver tydligt formulera den positiva förändring han/hon vill uppnå. I början av terapin kommer man överens om terapins ramar, hur länge och hur ofta man träffas. Booster - sessioner är också ett vanligt inslag. Dessa kan förhindra återfall till dysfunktionellt tänkande och kan förstärka nya beteenden och tankemönster

KBT Mindfulness och Hypnos

Kognitiv psykoterapi kan med fördel dra nytta av hypnosmetodik och imaginativa metoder. Själv har jag arbetat flera år inom Företagshälsovården och har numera eget företag ;Kognitiva psykoterapimottagningen. Många patienter kommer på grund av utmattningsdepression, katastrofer, olyckor eller kris- och konfliktsituationer samt olika typer av ångestproblematik, depression mm. En hel del lider av stressframkallade besvär och PTSD. I mitt arbete har jag använt imaginativa metoder och hypnos för avspänning sedan flera års tid. Människor med grava minnesstörningar och koncentrationsvårigheter har fått ökad tillgång till höger hjärnhalva vilket givit en bättre balans mellan att tänka och att uppleva. När trauman bearbetas kan varsam avspänning och fokus på resurser ge patienterna tillgång till bemästrande av olika situationer. En stressad människa upplever ofta vid fara ”fight, flee eller freeze”. Alarmsystemet är ofta konstant påslaget. Detta påverkar stresshormoner såsom kortisol, noradrenalin och adrenalin vilka kopplar till det emotionella respons som leder till att fly, slåss eller ge upp. Snabb andning, muskelspänning, yrsel, illamående, dålig sömn, värk i kroppen, oro och overklighetskänsla, försämrat närminne, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och dålig självkänsla samt fobier är några av de symtom som stress framkallar. Stresshormoner styr människan så att automatiska beteenden, tankar och känslor tar över. Många stresspatienter har en multifaktoriell bakgrund till sitt tillstånd. Den individuella sårbarheten ökar då gamla obearbetade trauman, incest, misshandel, uppbrott, osörjda förluster, skilsmässor och traumatiska minnen kommer fram, inte sällan mitt i livet. Den stressade individen har ett prestationsinriktat förhållningssätt ofta med obevekliga inre normer som hamnar under paraplyet ”stressrelaterad utmattning”. Motsatsen till stress är lugn och ro. För att kunna nå lugn rekommenderas många stresspatienter att delta i kurser där fysisk avspänning, kroppskännedom/kroppsterapi och stresshanteringssamtal baserade på kognitiv psykoterapi ingår. Dessutom kan hypnos och imaginativa inslag befrämja och komplettera mindfulnessmeditation. Resultaten av ett sådant program på 8 veckor är positiva och ger deltagarna bättre kunskap om livet och möjlighet att lättare reglera sin stress.